अद्वैतसिद्धान्तवाङ्मयम्

प्रस्थानत्रयभाष्याणि

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

केनोपनिषत्पदभाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

कठोपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

प्रश्नोपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

मुण्डकोपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

माण्डूक्योपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

ऐतरेयोपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यम्

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचितम्

ब्रह्मसूत्रभाष्यम्


प्रस्थानत्रयभाष्यव्याख्यानानि

श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीपद्मपादाचार्यविरचिता

पञ्चपादिका

उत्तमज्ञयतिविरचिता

वक्तव्यकाशिका (पञ्चपादिका व्याख्या)

श्रीभारतीतीर्थमुनिप्रणीता

वैयासिकन्यायमाला

श्रीमदप्पय्यदीक्षित-विरचितः

न्यायरक्षामणिः

श्रीरामानन्दयतिप्रणीता

भाष्यरत्नप्रभाव्याख्या

पूर्णानन्दसरस्वती

पूर्णानन्दीया (भाष्यरत्नप्रभाव्याख्या)

श्रीवाचस्पतिमिश्रप्रणीता

भामतीव्याख्या

श्रीमदमलानन्द-सरस्वती-विरचितः

वेदान्तकल्पतरुः

श्रीमदप्पय्यदीक्षित-विरचितः

कल्पतरुपरिमलः

आनन्दज्ञानविरचिता

न्यायनिर्णयव्याख्या


श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमत्सुरेश्वराचार्यविरचितम्

तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिकम्

अच्युतकृष्णानन्दतीर्थविरचिता

वनमालाव्याख्या

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (तैत्तिरीय)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (ईशावास्य)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (केन पदभाष्य)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (केन वाक्यभाष्य)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (काठक)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (प्रश्न)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (मुण्डक)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (माण्डूक्य)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (ऐतरेय)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (छान्दोग्य)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (बृहदारण्यक)

आनन्दज्ञानविरचिता

आनन्दगिरिटीका (गीताभाष्य)

© 2023 – 2027. All Rights Reserved by Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, Sringeri